სასწავლო პროგრამა სწავლების ორგანიგრამა
 
 
 
 
 
 
 

სწავლება

სწავლების ორგანიზება:
სწავლება ხორციელდება კრედიტების ევროპული სისტემის თანახმად და სრულ შესაბამისობაშია პარიზი 8-ის ლისანსის პროგრამასთან.
პროგრამა მოიცავს ფუნდამენტურ მეცნიერებებს (მათემატიკა, ლოგიკა), ინფორმატიკას და ენის სალექციო კურსებს (ფრანგული, ინგლისური).
სწავლების უდიდესი ნაწილი ხორციელდება პრაქტიკული მეცადინეობების მეშვეობით კომპიუტერებთან.

ჩარიცხვა: ხორციელდება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 1 კურსის დამთავრებისა და სტუდენტის დოსიეს განხილვის შედეგად (სტუდენტს საშუალება  ექნება შეიცვალოს ფაკულტეტი/უნივერსიტეტი მობილობის პროგრამის ფარგლებში).
ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი