სასწავლო პროგრამა სწავლების ორგანიგრამა
 
 
 
 
 
 
 

სასწავლო პროგრამა

Semestre CE საგანი ECTS
S1
Introduction à l'architecture des ordinateurs
შესავალი კომპიუტერების არქიტექტურაში
5
S1
Introduction aux langages de programmation
შესავალი პროგრამირების ენებში
5
S1
Langage impératif
იმპერატიული პროგრამირების ენა
5
S1
Introduction au raisonnement scientifique et à la pratique informatique
შესავალი მეცნიერულ აზროვნებასა და ინფორმატიკის პრაქტიკაში
5
S1
Probabilité et statistique
ალბათობა და სტატისტიკა
4
S1
Introduction aux mathématiques générales
შესავალი ზოგად მათემატიკაში
5
S1
Langue vivante
ცოცხალი ენა
4
S2 Introduction aux langages fonctionnels
შესავალი ფუნქციონალურ ენებში
5
S2 Langage logique
ლოგიკური პროგრამირების ენა
5
S2 Langage impératif 2: application au systeme Linux
იმპერატიული პროგრამირების ენა 2: ლინუქს სისტემის გამოყენება
5
S2 Méthodologie et documentation
მეთოდოლოგია და დოკუმენტაცია
5
S2 Analyse mathématique
მათემატიკური ანალიზი
4
S2 Langage objets
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა
4
S2 francais 2
ფრანგული ენა 2
4
S3 Algorithmique
ალგორითმები
5
S3 Structure de données
მონაცემთა სტრუქტურები
5
S3 Fondements de l’intelligence artificielle
შესავალი ხელოვნურ ინტელექტში
5
S3 Histoire des sciences
მეცნიერების ისტორია
5
S3 Calcul numerique
რიცხვითი გამოთვლები
5
S3 francais 3
ფრანგული ენა 3
2
S3 Anglais 1
ინგლისური ენა 1
3
S4
Réseaux
ქსელები
5
S4 Systèmes
სისტემები
5
S4 Machines parallèles
პარალელური მანქანები
5
S4 Réalisation de programmes
პროგრამების განხორციელება
7
S4 Technologies Web
ვებ ტენოლოგიები
4
S4 Techniques d'expression
გამოსახულების ტექნიკა
4
S4 francais 4
ფრანგული ენა 4
2
S4 Anglais 2
ინგლისური ენა 2
3
S5 Algorithmique avancée
გაღრმავებული ალგორითმები
4
S5 Algorithmique combinatoire
კომბინატორული ალგორითმები
4
S5 Interprétation et compilation
ინტერპრეტაცია და კომპილაცია
4
S5 Réseaux : modèles et applications
ქსელები: მოდელები და აპლიკაციები
4
S5 Bases de données
მონაცემთა ბაზები
4
S5 Anglais 3
ინგლისური ენა 3
2
S6 Programmation graphique
გრაფიკული პროგრამირება
4
S6 Systèmes temps réel
რეალური დროის სისტემები
4
S6 Ingénierie des langues
ენების ინჟინერია
4
S6 Traitement du signal et des images
ხმისა და გამოსახულების დამუშავება
4
S6 Anglais 4
ინგლისური ენა 4
2
S6 Projet individuel
ინდივიდუალური პროექტი
10

TOTAL:
სულ: 180

ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი